Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük Balogh Levente honlapján! Az alábbiakban az oldalon elérhető szolgáltatások honlapon keresztül történő értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos általános szerződési feltételeit ismertetjük! 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

1. Az ÁSZF hatálya

Jelen dokumentum a www.baloghlevente.com weboldal üzemeltetője és az általa nyújtott szolgáltatásokat, termékeket weboldalról egyszeri alkalommal, vagy

visszatérően megvásárló Vevő (= Szerződő Felek) közötti adásvételi

jogviszony általános feltételeit szabályozza. 

Jelen ÁSZF 2022. 11. 30-án lép hatályba, Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időtartamra szól.

Szerződő Felekre a hatálybalépésének napjától megkötött adásvételi jogügyletek alkalmazandó.

2. Fogalmak, értelmező rendelkezések 

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék rendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Eladó (Szolgáltató,

Vállalkozás) adatai:

Név: CÁPÁKINVEST Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 4. 5.emelet

Adószám: 26705293213

Bankszámlaszám: 10300002-10570259-49020024

Telefonszám: +36 70 333 3032

E-mail: kapcsolat@baloghlevente.com

Honlap: https://baloghlevente.com/ internetes oldal (weboldal)

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Rackhost Zrt.

Székhely:  Szeged, Tisza Lajos krt. 41. A, 6722

Elérhetőség: +36 1 445 1200, info@rackhost.hu

Weboldal: https://www.rackhost.hu/

Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése

Szolgáltatás: az Eladó által a honlapon feltüntetett immateriális termék, mely a Vevő és az Eladó között létrejövő adásvételi szerződés tárgyát képezi.

Termék: az Eladó által nyújtott és a baloghlevente.com honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közzétett termék, amely az egyedi adásvételi szerződés tárgyát képezi

Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtott termék vagy szolgáltatás ellenértéke

Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes személy (magánszemély) aki az Eladó termékét, termékeit, szolgáltatását a www.baloghlevente.com honlap igénybevételével online megvásárolja

3. További kiegészítő rendelkezések

3.1. Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában, az Eladó és Vevő közötti adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

3.2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó telephelyére (levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó utca 2.), illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetők érvényesen tett nyilatkozatnak.

3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. Ennek megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak jelen ÁSZF 2. pontjában nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

3.6. Az Egyedi adásvételi szerződésben, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben egyeztetésük nem vezet eredményre az illetékes Békéltető Testület közreműködését szükséges igénybe venniük. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu. A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

4. A szerződés (egyedi adásvételi szerződés) létrejötte, követelményei, elemei és jellemzői

4.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásait (termékeit) a https://baloghlevente.com/ weboldalon éri el. Az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte után Vevő hozzájárul, hogy az általa megadott e-mail címre Eladó a későbbiekben tájékoztatást, információt küldjön.

4.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy az adás-vétel interneten történő lebonyolításának jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a tényleges vásárlás folyamata során a szükséges adatait Vevő rendelkezésére bocsátja és a honlaphoz tartozó regisztrációt elfogadja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a vásárláshoz és a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje. Egyúttal Eladó kijelenti és vállalja, hogy Vevő adataival nem él vissza, azokat illetéktelen számára nem adja ki, illetéktelenek számára hozzáférést nem biztosít.

4.3. Eladó nem vállal felelősséget a baloghlevente.com honlap Vevő általi használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, az ott fellelhető bármilyen információt, javaslatot bárki csak a saját felelősségére, az esetleges kockázatot vállalva alkalmazhatja. Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből esetlegesen adódó hátrányok tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani Vevő részére.

4.4. Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a baloghlevente.com honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen fél általi megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy hasonló technikai jellegű okból kifolyólag keletkeznek.

4.5. Az Eladó jogosult a visszaélés-szerűen alkalmazott felhasználói jelentkezések értesítés nélküli megszüntetésére (törlésére) azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, ugyanakkor az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére Eladónak vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A „vevői joggal való visszaélést” jelentő magatartás ekként történő minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha Vevő több alkalommal (már 2 ilyen alkalom is a Vevői fiók törlését vonja maga után) nem veszi át a megrendelt terméket, vagy hiányos terméket küld vissza, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből, vagy szennyezett, vagy a visszaküldött eredeti kozmetikai tároló (csomagolás) az eredetitől eltérő, egyéb anyagot, vagy anyagkeveréket tartalmaz. 

4.5. Vevő oldaláról a vásárlás folyamata során, még a termékrendelés vagy a szolgáltatás igénybevételének véglegesítése előtt, az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és javítására a felhasználói felület értelemszerű használatával nyílik lehetőség.

 

4.6. A termék vásárlás folyamata

 

4.6.1. termék kiválasztása

·      

Vevő a rendelkezésre álló szolgáltatások csoportját a baloghlevente.com honlap (weboldal) „Felkérés” menüpontjában találja. Itt nyílik lehetősége az egyes szolgáltatásokról való informálódásra és a megvásárolni kívánt szolgáltatások kiválasztására. Eladó kizárólag a honlap „Felkérés” oldalán szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a megrendelés véglegesítésekor létrejövő vételárral, a termékárak annak egy részét képezik.

Eladó üzletpolitikai okokból a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja. Az ár módosításának joga nem terjed ki a már létrejött (megkötött) szerződésekre. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. A fenti okokból fakadóan Eladó jogosult rendeléseket törölni, módosítani.

4.6.2. Termék(ek) rendelése (vásárlás)·        

Vevő a baloghlevente.com honlap értelemszerű használatával a kiválasztott, általa megvásárolni kívánt terméket, vagy termékeket a „Kosárba” helyezi. A „Kosár” egy több termékből álló csomagként funkcionál. Vevő a kosárának tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon változtathatja, teljesítési kötelezettsége nem keletkezik egészen addig, amíg a szerződéskötés létrejötte meg nem történik.

·

Amennyiben Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, rendelését ‘Tovább’ gombra kattintással, ezt követően szállítási címe, majd a fizetési és a szállítási mód megadásával (kiválasztásával), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett folytathatja.

·

Vevő a termék rendelést ezt követően a szállítási és a számlázási adatok, alkalmanként kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával foganatosíthatja. Ezzel egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

·

Eladó a sikeres megrendelést (vásárlást) annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy szolgáltatása teljesítését alapos indokkal, jogos okból megtagadja.

·

Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

·        

Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik a saját web-fiókjában, annak előző vásárlásokat rögzítő menüpontja alatt.

·

A fentek alapján létrejövő Egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

·        

Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

4.6.3. A vételár teljesítése

·

A vételár az következőkből tevődik össze: termék(ek) ára és a szállítási költség

·        

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek az általa megadott szállítási címre történő szállítás költségét bármely szállítási mód és/vagy szállítási szolgáltató általi teljesítés esetén meg kell fizetnie, kivéve, ha a vételár eléri az ingyenes kiszállítás értékét. Az aktuálisan hatályos kiszállítási díjak a https://shop.vizangyal.hu/ honlapon találhatók meg. Ingyenes termékátvételre Vevő által kizárólag Eladó által megjelölt helyen van lehetőség, a 1117 Budapest, Garda utca 3. szám alatt, a Vízangyal Health & Beauty Centerben, az Eladóval történő előzetes időpontegyeztetés alapján, nyitvatartási időben. Bankkártyával és készpénzzel történő fizetésre is lehetőség van.

·        

Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben tünteti fel az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 259.§ 5. pontjában foglaltak figyelembe vételével elektronikus formában állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján. Vevő, jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul a számlázás elektronikus úton történő foganatosításához, akként, hogy a számlát elektronikusan fogadja be, majd az arra vonatkozó szabályok szerint kezeli, őrzi, és archiválja azt. Felek kijelentik, hogy az e-mail útján küldött, a PDF formátumban kiküldött számlát elektronikus számlának fogadja el és ekként kezeli. A számla külön (elektronikus vagy más) aláírás nélkül is hiteles. A számla kinyomtatása és megőrzése javasolt.

·

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok egyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

– Bankkártyás fizetéssel történő vásárlás

§ Az online bankkártyás fizetésekre a Simple Pay rendszere ad lehetőséget

4.7. Hibás teljesítés, panaszügyintézés

·        

Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) Eladóval a baloghlevente.com honlap „Kapcsolat” menüpontja alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni.

·        

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a baloghlevente.com honlap alsó menüsorában található e-mail címen keresztül szíveskedjen közölni.

·        

Eladó a panaszokat eljárásrendje szerinti módon és tartalommal rögzíti és nyilvántartja.

·        

A beérkező panaszokat Eladó beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, majd eljárásrendjének megfelelő módon értesíti Vevőt a vizsgálat eredményéről és a további teendőkről, lehetőségekről.

·        

Eladó a panaszról készített dokumentációt telephelyén öt évig köteles megőrízni, az ellenőrzésre jogosult hatóságnak kérésükre bemutatni.

·        

A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez, békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhat.

4.8. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, elállási jogok és tilalmak

·        

Az egyedi adásvételi szerződés teljesítettnek minősül az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

·        

Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

·        

Vevő élhet a vásárlástól való elállási jogával bontatlan termék esetében.

·        

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő elállási nyilatkozatát határidőn belül elküldi, mely határidő 8 nap. Jelen határidő első napja a termékcsomag kézhezvételét követő naptári nap. Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A vásárlástól való elállás elállási nyilatkozatát.

·        

A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként szükséges feladni az Eladó telephelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt bontatlan árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek. A termék bontatlanságát a terméken elhelyezett roncsolódó matrica épsége (sérülésmentessége) igazolja

·        

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. csomagolás és postaköltség). Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

·       

Eladó a termék, vagy termékek árát legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. Teljes termékcsomag vásárlásától való elállás esetén a visszatérítendő összeg az eredeti vételár szállítási költségével csökkentett összege. Eladó a Vevő által megvásárolt termékcsomag Vevő által megadott szállítási címére történő szállításának díját nem téríti meg, az teljes mértékben Vevőt terheli.

·        

A Vevőt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

·        

Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni:

§  az átutalás késedelme, vagy ha Vevő alkalmatlan fizetési módot vagy eszközt vett igénybe

§  ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni Eladó árucikkéhez

§  ha Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta

·        

https://baloghlevente.com/ honlapon meghirdetett „csomag-ajánlatra” vonatkozó egyedi adásvételi szerződéstől való vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, az abban szereplő valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. A „csomag-ajánlat”-ba tartozó termékek mindegyikének egyenként is meg kell felelnie az elállási jog gyakorlásához szükséges fentebb részletezett követelményeknek.

4.9. Az ÁSZF módosítása

·        

Eladót megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

·        

Eladó honlapján köteles közzétenni az aktuálisan érvényes ÁSZF-et, annak hatályba lépésének feltüntetésével

5. Záró rendelkezések

·        

Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a vizangyal.hu oldal „Kapcsolatok” menüpontjában feltünteti.

·        

A baloghlevente.com honlap üzemeltetője (egyben Eladó) tájékoztatja Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa használt szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során a védelmi intézkedéseket folyamatosan karban tartja és aktualizálja Vevő adatainak védelme érdekében.

·        

Vevő kijelenti, hogy 16. életévét betöltötte és az adatkezelési nyilatkozatnak megfelelő módon, az általa megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

·        

Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog, ennek ellenére Eladó a 4.8 pontban meghatározott feltételekkel elállási jogot biztosít Vásárló részére.

·        

A baloghlevente.com honlap használatához különleges hardver nem szükséges. A honlap hozzáférhető az általánosan és gyakrabban használt operációs rendszereken és szoftvereken keresztül (pl. Windows, Linux, iOS, Android, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari böngésző, stb.)

·        

Szerzői jogok: a baloghlevente.com honlap szerzői műnek minősül, annak részei szerzői jogi védelem alatt állnak. A honlapról (weboldal) és annak adatbázisából bármely anyagot átvenni kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén lehetséges. A megjelenítés minden ilyen esetben a weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével történhet.